Subject 

'שיעור א 'שיעור ב  'שיעור ג
  חסידות בקר
Morning
 Rabbi Cheruff  Rabbi Janowski  Rabbi Shusterman
  גמ' לעיון
Gemara
 Rabbi Shusterman  Rabbi Janowski  Rabbi Cheruff
  הלכה
Halacha
 Rabbi Eizicovics  Rabbi Schechter  Rabbi Janowski
  גמ' לגירסא
Gemara - Afternoon
 Divided by Level  
  חסידות ערב
Evening
 Rabbi Cheruff  Rabbi Moshe Denburg   Rabbi Shusterman

 

 Rabbi Yosef Eizicovics - [email protected]

 Rabbi Chaim D. Janowski [email protected] 

 Rabbi Zevi Shusterman - [email protected]

 Rabbi Moshe Cheruff - [email protected]

 Rabbi Arye Schechter - [email protected] 

 Rabbi Moshe Denburg - [email protected]